background

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami panującymi w Obiekcie Góralskie domki w Szczawnicy. 

Operatorem Obiektu jest firma: Góralskie domki Dominika Tabuła, 30-898 Kraków,  ul. Sucharskiego 15; NIP: 6793228912.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Odbiór kluczy realizowany będzie po przez skrzynki z zamkiem kodowym zamontowane przy drzwiach wejściowych. Oddanie kluczy następuje przez ich bezpośrednie umieszczenie w skrzynce z zamkiem kodowym. Informacje z kodami do otwarcia drzwi zostaną przekazane Gościom mailowo lub telefonicznie przed zameldowaniem się.
 5. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 6. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Pokój wynajmowany jest na min. 2 doby.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, prosimy zgłosić operatorowi Obiektu do godz. 10.00 w dniu w którym upływa termin pobytu. Życzenie przedłużenia będzie uwzględnione w momencie gdy domek/pokój nie jest zarezerwowany prze innego Gościa w danym terminie. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzedłużenia pobytu bez podania przyczyny.
 8. Pozostawanie przez Gościa w pokoju po godz. 11.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu, wówczas zostanie doliczona dopłata w wysokości 50% ceny standardowej z cennika. W przypadku pozostawania Gościa w domku/pokoju po godz.15.00 będzie doliczona dopłata w wysokości 100% ceny standardowej z cennika
 9. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zgłoszone przy rezerwacji. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się grillowania na tarasach domków lub w altanach.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 12. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić telefonicznie bezpośrednio przy zasiedlaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 13. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 14. Operator Obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzeń pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności  i innych rzeczy wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną i innych rzeczy wniesionych przez Gości do domku / pokoju. Obiekt nie przyjmuje depozytu.
 15. Wszelkie przedmioty pozostawione w domku/pokoju będą odsyłane na wskazany adres na koszt Gościa.
 16. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika Obiektu.
 17. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Inne godziny należy uzgadniać z obsługą obiektu.
 18. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Obiekcie do godz. 22.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił Operatora Obiektu o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 19. Wewnątrz domków i w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Na terenie obiektu wyznaczone są miejsca do palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia  tego zakazu przez Gościa, operator Obiektu może obciążyć go karą w wysokości 500 zł.
 20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 24:00 do 7:00.
 21. Użytkownicy domku/pokoju mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 22. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7:00 do 24:00.
 23. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 24:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego na stronie internetowej Obiektu.
 24. Akceptujemy pobyt z psami. Za zwierzę obowiązuje dodatkowa opłata dezynfekcyjna w wysokości 100 zł/pobyt, która pobierana jest z góry. Inne zwierzęta nie są akceptowane.
 25. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.  Korzystanie z atrakcji Obiektu i placu zabaw przez dzieci dozwolone jest tylko opieką rodziców/prawnych opiekunów.
 26. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
 27. Sądem rozstrzygającym sprawy sporne jest sąd rejonowy w Krakowie.

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz fakultatywnych opłat dodatkowych.
 2. Wysokość opłaty miejscowej wynosi 4 zł/osoba za każdą dobę pobytu i jest ustalana przez UMiG Szczawnica.
 3. Jedno dziecko na dwoje dorosłych do lat 3 przyjmowane jest bez opłat, pod warunkiem, że śpi w łóżku z rodzicami lub we własnym łóżeczku.
 4. W przypadku zgubienia kluczy/pilota doliczana będzie opłata w wysokości 200 zł. 

III. Zapłata ceny:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 48 godzin od złożenia rezerwacji.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 4. Zapłata pozostałej kwoty za pobyt winna nastąpić do 48 godzin przed dniem zameldowania.
 5. Brak wpłaty pozostałej kwoty za pobyt w ww. terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji, a wpłacony przez Gościa zadatek przepada.
 6. W przypadku braku możliwości skorzystania z usługi przez Gościa z przyczyn niezależnych lub wypadków losowych, możliwa jest zmiana terminu przyjazdu. Nowy termin pobytu Gościa winien nastąpić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Nie dotyczy pobytów w okresie: długich weekendów, wakacji, ferii, okresów świątecznych, sylwestra.

IV. Rezerwacja online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.goralskiedomki.pl
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 100 % wartości całej rezerwacji (jeżeli pobyt rozpoczyna się w ciągu 7 dni) lub 25 % wartości całej rezerwacji (jeżeli pobyt rozpoczyna się za ponad 7 dni). Wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji online.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez elektroniczny system płatności udostępniony w panelu rezerwacji lub bezpośrednio na konto bankowe podane na stronie www.goralskiedomki.pl.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te opisane są powyżej w niniejszym regulaminie.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@goralskiedomki.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź Obiektu jest przekazywana tylko drogą mailową, podanie zatem adresu poczty elektronicznej jest  niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Parkingi samochodowe zlokalizowane są obok domków. Opłata za parking uwzględniona została w cenie noclegu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie. Parking jest niestrzeżony i niedozorowany.
 2. Na terenie Obiektu dostępny jest bezpłatny internet Wi-Fi.
 3. Infrastruktura obiektu: altany, grille, paleniska, taras słoneczny, plac zabaw dla dzieci, boisko są ogólnodostępne. Nie jest prowadzony żaden system zapisów ani nie ma możliwości rezerwacji na wyłączność.

Zobacz również: Polityka ochrony danych osobowych

Facebook image
Instagram image
ładowanie facebooka